logo.png
zaawansowane »
18.02
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Marek Gurgul Marek Gurgul - dyrektor

nr pokoju 44
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 86
e-mail:

Kompetencje:

 • nadzór nad opracowaniem projektów planów, analiz i informacji oraz nad arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli,
 • organizacja pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz na polecenie Wójta uczestnictwo w jej posiedzeniach,
 • uczestnictwo w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej nauczyciela kontraktowego w charakterze obserwatora z ramienia organu prowadzącego,
 • przygotowanie projektów oceny dyrektora w zakresie zadań znajdujących się w kompetencjach organu prowadzącego,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w tym między innymi: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej itp.

 

Dyrektor na zlecenie Wójta Gminy wykonuje czynności kontrolne szkół i przedszkoli w zakresie:

 • dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i przedszkola w tym przestrzegania zasad wydatkowania środków publicznych,
 • gospodarowania mieniem szkoły i przedszkola,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników i uczniów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i przedszkola.

Maria KunaMaria Kuna – główny księgowy

nr pokoju 44
tel. bezpośredni 0 14 66 58 716
tel. wewnętrzny 86

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości realizacji budżetu placówek oświatowych i ZOSziPP z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • prowadzenie statystyki, opracowywanie sprawozdań i bilansów placówek oświatowych i ZOSziPP,
 • przygotowywanie analiz i ocen dotyczących budżetu placówek oświatowych i ZOSziPP , dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów wpływających do księgowości, dekretacja, zatwierdzenie do wypłaty,
 • kontrola wtórna formalno-rachunkowa, konfrontacja i weryfikacja, dekretacja

Teresa Gurgul - inspektor

stanowisko ds. księgowości budżetowo-finansowej

nr pokoju 43
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 85

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości materiałowej, środków trwałych, inwentarza i zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie planowania i dokonywania zamówień publicznych w ZOSziPP,
 • dekretowanie płac placówek oświatowych: SP Biadoliny Szlacheckie, SP Dębno, SP Jaworsko, SP Łoniowa, SP Łysa Góra, SP Maszkienice, SP Niedźwiedza
 • prowadzenie rejestru podróży służbowych pracowników,
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych,
 • obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
 • współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi placówek oświatowych w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków trwałych, ustalania różnic inwentaryzacyjnych, ujecie tych różnic w księgach rachunkowych i ich rozliczenie,
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń grupowych pracowników,
 • prowadzenie korespondencji wychodzącej,

Kazimiera Bodura - inspektor

stanowisko ds. księgowości budżetowo-finansowej

nr pokoju 43
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 85

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości komputerowej placówek szkolnych,
 • okresowe uzgadnianie ( miesięcznie ) księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami księgowości syntetycznej ze stanem faktycznym,
 • sporządzanie zestawień stanów kont sprawozdań wydatków i dochodów oraz zestawień stanów kont – subsyntetyczne ( zaangażowanie ) zgodnie z ustawą,
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń grupowych pracowników,

Magdalena Nalepka - inspektor

stanowisko ds. płac

nr pokoju 41
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 87

Kompetencje:

 • sporządzanie list płac pracowników szkół i zespołów szkół,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS szkół i zespołów szkół,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych szkół i zespołów szkół,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych GUS Z-03,
 • współudział w kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników szkół zespołów szkół,
 • wypisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

Monika Rzepa - inspektor

stanowisko ds. płac i księgowości budżetowo-finansowej

nr pokoju 41
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 87

Kompetencje:

 • sporządzanie list płąc pracowników przedszkoli,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS pracowników przedszkoli,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników przedszkoli,
 • sporządzanie komputerowe sprawozdań Rb-28S wszystkich placówek oświatowych,
 • współudział w kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników przedszkoli,
 • dekretowanie dokumentów przedszkoli i prowadzenie ich księgowości komputerowej,
 • wypisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 - inspektor

stanowisko ds. księgowości budżetowo-finansowej

nr pokoju 44
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 86

Kompetencje:

 • prowadzenie księgowości Zespołów Szkół i Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 • prowadzenie dokumentacji i przyjmowanie wniosków na stypendia „Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów”
 • przyjmowanie odpłatności za żywienie w świetlicach szkolnych i rozliczanie kwitariuszy przychodowo-ewidencyjnych opłat za żywienie,
 • zastępstwo za głównego księgowego

Magdalena Kukla -

stanowisko ds. kadrowych

nr pokoju 42
tel. bezpośredni 014 66 58 716
tel. wewnętrzny 87

Kompetencje:

 • prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej pracowników związanej z czynnościami z zakresu prawa pracy wraz z wymaganymi rejestrami, analizami i sprawozdawczością,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami ZOSZiPP a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia ZOSZiPP,
 • prowadzenie i administrowanie składnicą akt w ZOSziPP.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
unia1.png
unia2.png
unia3.png
unia4.png