logo.png
zaawansowane »
12.12
Konkurs "Mecenat Małopolski" NABÓR WNIOSKÓW

  Do 31 grudnia 2012 roku można składać wnioski o difinansowanie proejktów kulturlanych w rmach ogłaszanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert  „Mecenat Małopolski”. Do udziału w nim zapraszane są organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:

  • „Twórczość profesjonalna”;
  • „Tożsamość oraz kreatywność”;
  • „Przestrzeń dla piękna”;
  • „Zapis - literatura, wydawnictwa, media”;
  • „Kultury równoległe”;
  • „Kultura przez pokolenia”;
  • „Znaki czasu – etos patriotyczny”.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł. Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.

Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:
1. 20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,
2. 50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem  finansowym, osobowym i rzeczowym.
Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego .
Oferenci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jego załącznikami (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).
Załączniki do oferty:
a)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);
b)      inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (które nie posiadają osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 7 pkt. VI ust. 2 Regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
c)      Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;
d)      dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2013 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach :
http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmio...

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
unia1.png
unia2.png
unia3.png
unia4.png